Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád igefa-roin s.r.o.

platný od 19.září 2020

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Tento Reklamační řád se vztahuje na Zboží zakoupené u společnosti společnost IGEFA-ROIN s.r.o., IČO: 49101498, sídlem Ústí nad Labem, Textilní 3454/3a, Ústí nad Labem-centrum, PSČ 400 01(Prodávající).
  2. Veškeré pojmy uvedené v tomto Reklamačním řádu s velkým písmenem mají stejný význam jako pojmy s velkým písmenem uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách Prodávajícího.
 2. Převzetí Zboží
  1. Každé Zboží zakoupené u Prodávajícího, je předáno Kupujícímu s daňovým dokladem nebo s dodacím listem, který slouží i jako záruční list.
  2. Kupující stvrzuje převzetí Zboží (včetně jakosti Zboží při převzetí) a souhlas se záručními podmínkami podpisem na dodacím listě. Pokud není Zboží osobně odebráno, je převzetím Zboží okamžik, kdy Zboží přebírá dopravce. Je-li však Kupujícím spotřebitel, je převzetím Zboží okamžik, kdy Zboží přebírá dopravce pouze tehdy, pokud Kupující určil osobu dopravce; v opačném případě je Zboží Kupujícímu odevzdáno, až mu je dopravce předá.
 3. Uplatnění vad
  1. Pokud Kupující zjistí jakýkoli rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným Zbožím v druhu a/nebo množství, případně pokud je v záručním listu chybně vypsané výrobní číslo či specifikace Zboží, nebo pokud Kupující neobdržel ke Zboží dodací list nebo potřebné dokumenty vůbec, je Kupující povinen zaslat ihned (nejpozději do 48 hodin od okamžiku zakoupení Zboží) prokazatelným způsobem písemnou zprávu adresovanou na jméno provozovny Prodávajícího, kde bylo Zboží předáno či odkud bylo expedováno. Pokud tak Kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.
  2. Reklamace Zboží musí být uplatněna vždy pouze na provozovně, kde bylo Zboží zakoupeno či odkud bylo expedováno.
 4. Záruční podmínky
  1. Na veškeré Zboží prodávané společností IGEFA-ROIN s.r.o. (Prodávajícím) se vztahuje záruka v délce až do doby uplynutí data trvanlivosti Zboží, tj. expirační lhůta, uvedená na obalu Zboží; Prodávající upozorňuje, že doba trvanlivosti některého Zboží může být závislá na otevření konkrétního balení Zboží.
  2. Kupující je povinen řídit se při používání a nakládání se Zbožím pravidly, která jsou uvedena v návodu k příslušnému Zboží, případně také v listinných dokumentech, které jsou připojeny ke Zboží. Veškeré návody i podstatný obsah listinných dokumentů jsou též součástí veškeré dodávky Zboží, případně mohou být k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího (www.igefa-roin.cz); Kupující potvrzuje svým podpisem na dodacím listu, že byl seznámen s obsahem tohoto návodu.
  3. K účinnému uplatnění práv z vadného plnění, tj. z vad dodaného Zboží (dále také jen „Reklamace“), je třeba, aby Kupující oznámil písemně v Reklamačním formuláři, popř. prostřednictvím elektronické pošty, Prodávajícímu zjištěné vady a dostatečně podrobně popsal, jak se tyto vady projevují, a to v záruční době a bezodkladně poté, kdy vadu zjistil.
  4. V případě oprávněné Reklamace má Kupující právo na odstranění vady, výměnu Zboží nebo přiměřenou slevu z ceny Zboží. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě, kdy Prodávající oprávněnou Reklamaci včas nevyřídí odstraněním vady, výměnou Zboží nebo přiměřenou slevou.
   1. Při výměně Zboží trvá původně uzavřená Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, proto ani jedné smluvní straně nevzniká nárok na vyrovnání případného cenového rozdílu.
   2. Prodávající bude kontaktovat Kupujícího do 3 Pracovních dnů ode dne doručení Reklamace.
   3. Prodávající je povinen vyřídit oprávněnou Reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak. Po tuto dobu neběží záruční doba.
   4. Pokud nebude mezi Kupujícím a Prodávajícím dohodnuto jinak a pokud nestanoví jinak tento Reklamační řád, postupuje se při vyřizování Reklamace podle Občanského zákoníku.
   5. Případné Reklamace na vadný počet dodaného Zboží a zjevné vady dodaného Zboží je možné uplatnit pouze před rozbalením jednotlivých kusů Zboží k použití (tj. před otevřením či porušením hygienických obalů).
   6. Kupující je povinen při uplatnění práva z vad Zboží předložit zejména:
    1. správně vyplněný prodejní doklad – fakturu nebo prodejku za hotové s vyznačeným datem prodeje,
    2. správně vyplněný dodací list s vyznačením data převzetí Zboží, který obsahuje podpis oprávněných osob za Prodávajícího i Kupujícího, ve kterém nesmějí být přepisovány či dopisovány žádné údaje (s výjimkou data doručení a jména podepisujících osob),
    3. správně vyplněný Reklamační formulář
    4. při požadavku na výměnu zboží musí Kupující doložit reklamované Zboží, včetně všech součástí a příslušenství a včetně všech dokladů.

Jestliže Kupující nesplní výše uvedené podmínky, pak se nejedná o řádnou Reklamaci; na jednání Kupujícího bude pohlíženo, jako by Reklamace nebyla učiněna.

 1. Vynětí ze záruky
  1. Záruka se nevztahuje na vady Zboží:
   1. vzniklé v důsledku abnormálního, chybného nebo nepřiměřeného použití, neodborné manipulace se Zbožím a na vady způsobené Kupujícím nebo třetí osobou;
   2. vzniklé při jeho přepravě Kupujícím či třetí osobou, kterou Kupující zvolí, v případě nedodržení podmínek přepravy pro dané Zboží;
   3. vzniklé znečištěním Zboží a/nebo špatným uskladněním Zboží;
   4. na případy poškození Zboží živly;
   5. na drobné odlišnosti a drobná poškození obalu Zboží způsobené otiskem ochranné sítě, folie a/nebo papíru, kterými jsou jednotlivá balení Zboží na paletě, boxu či kartónu proložena.
 2. Zvláštní oprávnění Kupujícího – spotřebitele
  1. Je-li Kupující spotřebitelem, ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, tj. jde-li o osobu, která Smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), nejsou nijak omezena ani vyloučena jeho práva z vadného plnění podle Občanského zákoníku.
  2. Má-li Spotřebitel shora uvedená práva z vad, náleží mu náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu nákladů do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  3. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.
  4. Uplatní-li Spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 3. Závěrečná ustanovení
  1. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 19.9.2020 . Reklamační řád je k dispozici na každé provozovně Prodávajícího.
  2. Tento Reklamační řád ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování Reklamací a záruk Zboží. Společnost IGEFA-ROIN s.r.o. (Prodávající) si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu, přičemž však takové změny či doplnění nemají vliv na vztahy z již uzavřených Smluv, které se řídí úpravou v době jejich uzavření, ledaže se změnou či doplněním Kupující vyslovil souhlas.

V Ústí nad Labem,  dne 19.9.2020

Ing. Michaela Burdíková